Ba Bộ Thơ Truyện Dài Tập
Ly Kỳ Về Cõi Âm Dương
Của Nhà Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng).