Th9 24

Một Cánh Chim Bay

Một Cánh Chim Bay Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương Trời kia thấp…

Read more
Showing 2 of 2 posts